Versie 1 juli 2018  

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • - CNL: Coaching Nederland b.v., Postbus 2597, 2002RB Haarlem
 • - De coach: De professional die onder de naam van Coaching Nederland opereert.
 • - De opdrachtgever: De rechtspersoon die de opdracht verstrekt
 • - De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en CNL.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CNL en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CNL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn NIET van toepassing op overeenkomsten tussen een bezoeker van de website www.coaching.nl en een via deze site gecontracteerde coach, als deze overeenkomst rechtstreeks met de coach en daarmee zonder tussenkomst van CNL tot stand is gekomen.
Artikel 3. Offertes
 1. De door CNL gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CNL is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever een getekende opdrachtbevestiging (offerte) binnen 14 dagen, kan intrekken. De door CNL of de coach reeds gemaakt kosten zullen dan echter wel in rekening worden gebracht.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij CNL en/of haar coach(es) beschikbare informatie.
Artikel 4. Opdrachten en annulering
 1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte minimaal mondeling en, door één van de partijen, daarna schriftelijk is bevestigd.
 2. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
 3. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
 4. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden uitsluitend de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding
 1. CNL zal de overeenkomst conform de richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CNL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CNL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan CNL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CNL zijn verstrekt, heeft CNL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CNL is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 6. Contractduur en uitvoeringstermijn
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooïng van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CNL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal CNL de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CNL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal CNL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CNL kunnen worden toegerekend.
Artikel 8. Geheimhouding.
 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 9. Intellectuele eigendom
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt CNL zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door CNL verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CNL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. CNL behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10. Opzegging
 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
 1. De vorderingen van CNL op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  A. indien na het sluiten van de overeenkomst aan CNL ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  B. indien CNL de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is CNL bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CNL.
 2. Coaching Nederland zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
 3. Indien een klacht gegrond is zal CNL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CNL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
 5. In geval van geschillen kan de klager zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NOBCO (www.nobco.nl). Coaching Nederland onderwerpt zich aan de klachtenprocedure van de NOBCO.
Artikel 13. Tarieven en ResultaatGerichte Beloning (RGB)
 1. Door CNL verzorgde diensten kunnen volgens een vast of variabel tarief worden aangeboden. Indien voor een begeleidingstraject een vast tarief wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tegen de gebruikelijke uurtarieven van CNL.
 2. De verschuldigde kosten worden, in geval van een vast tarief, direct na aanvang van de dienstverlening in rekening gebracht.
 3. Indien een variabel honorarium wordt overeengekomen, zoals op basis van 'No Growth No Pay' of 'ResultaatGerichte Beloning', zal het honorarium, bestaan uit een berekening op basis van werkelijk bestede uren in combinatie met het resultaat, gemeten op basis van klanttevredenheid en/of andere subjectief gemeten 'vooruitgang' van scores in de mentale beleving van het cliënt, zoals die bijvoorbeeld wordt gemeten middels de Mentale Thermometer.
 4. De verschuldigde kosten worden, in geval van een variabel tarief, in twee delen in rekening gebracht.
  A. Het eerste deel, meestal ongeveer de helft van het geoffreerde tarief, wordt direct na aanvang van de dienstverlening in rekening gebracht.
  B. Het tweede deel wordt op basis van de werkelijk bestede uren in combinatie met het uit de overeengekomen resultaatberekening voortgekomen percentage van het geoffreerde tarief.
 5. Honoraria en kosten worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven van CNL, minimaal geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend (uur)tarief is overeengekomen.
 6. Honoraria, tarieven en andere kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij hiervoor van rechtswege ontheffing op is verleend.
 7. Indien CNL met de opdrachtgever een variabel of vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CNL desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, doch niet eerder dan 3 maanden na aanvang van de overeenkomst. CNL mag de bedoelde prijsstijging(en) doorberekenen, indien de opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.
Artikel 14. betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van CNL en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door CNL, zal ook een betalingstermijn van maximaal 14 dagen worden gehanteerd.
Artikel 15. Incassokosten
 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van diens verplichtingen, dan komen alle redelijke en wettelijk tegestane kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien CNL aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
 1. Indien CNL aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CNL of een door haar gecontracteerde uitvoerende partner.
 4. CNL is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 17. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CNL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CNL niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CNL worden daaronder begrepen.
 2. CNL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CNL haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CNL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CNL niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien CNL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 18. Verwerken van gegevens.
 1. CNL, 'Verantwoordelijke' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
 2. CNL maakt, voor de verwerking van digitale gegevens, gebruik van de UpGuide software applicatie en daarmee aan het door hen uitgevaardigde Privacyreglement.
 3. CNL verstrekt, in het kader van het uitvoeren van een opdracht, uitsluitend gegevens aan uitvoerende professionals, als hiermede een overeenkomst tot geheimhouding en een, volgens de AVG verplichte, Verwerkersovereenkomst is getekend. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.
 4. De door CNL in dit artikel benoemde verwerkingsdoeleinden zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De melding is bij het College Bescherming Persoonsgegevens te raadplegen.
Artikel 19. Klachten en Geschillenbeslechting
 1. Voor de afhandeling van klachten verwijzen wij naar onze klachtenafhandelingsprocedure, welke is te lezen op de pagina over klachtenafhandeling.
 2. CNL en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig het klachtenreglement van de NOBCO.
 3. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig in lid 2 genoemde regeling, worden geschillen uit hoofde van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten, alsmede hieruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van anderen aan de rechtbank te Haarlem worden voorgelegd.
Artikel 20. Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.
Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden
 • Van toepassing is steeds de versie van de algmene voorwaarden, zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.